Podmienky eshopu ENG / SK

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Varsity Project sro, Gajova 21, Bratislava 811 09, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. , Vložka číslo: 89848 / B, IČO: 47190710, DIČ: 2023790560, tel. +421907177360, e-mail: office@varsity.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby predávajúci predal tovar, ktorý nie je zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tovaru.

1.4 Používaním stránky internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné od 26 do odvolania.

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Tovar si môže kupujúci objednať nasledovne:

(a) prostredníctvom nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho,

2.2 Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku predávajúci potvrdí do 72 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Objednávku môže kupujúci stornovať do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia storno podmienok predávajúci potvrdí kupujúcemu zrušenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, s ktorým sa dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar do 60 dní. V tomto prípade kupujúci bezodkladne vráti celú zaplatenú sumu alebo ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (nesprávne kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Základná cena objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa spôsobu doručenia zvoleného kupujúcim. Cena sa odvíja od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Kupujúci môže zaplatiť za tovar na dobierku, platobnou kartou, priamou platbou na účet predávajúceho, platbou cez internet banking, v hotovosti na recepcii (ŠTUROVA 10 BRATISLAVA), kartou na odbernom mieste. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorá bude zaslaná spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

4.2 Platba je možná len v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom alebo objednávkou.

5. DOPLŇUJÚCE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna dodacia lehota je 60 dní alebo sa môže po dohode s kupujúcim predĺžiť. Dodaciu lehotu a termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky e-májom.

5.3 Tovar bude expedovaný ihneď po potvrdení objednávky a splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) poštová služba,

b) osobný odber na STUROVA 10 BRATISLAVA.

6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.3 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatí kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď písomne ​​potvrdí prevzatie tovaru.

6.4 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po uhradení všetkých škôd prepravcom.

7. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZARIADENIA

7.1 Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od objednanej objednávky (v zmysle zákona „od kúpnej zmluvy“, ak kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Náhrady musia byť :,

a) nepoškodené, nenosené a zabalené v orig. balenie

b) dokončiť,

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od objednávky, uveďte číslo objednávky (variabilný symbol), dátum nákupu a číslo Vášho účtu na vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar späť na adresu predávajúceho - tovar odporúčame zaslať doporučene, poistený a použiť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu, poškodeniu alebo inému poškodeniu obalu a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy).

(c) zaplatiť za vrátenie tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Predávajúci po splnení podmienok uvedených v bodoch 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru:

a) prevziať tovar späť,

b) vrátiť kupujúcemu do 30 dní odo dňa odstúpenia od objednanej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, bez dopravného.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v bodoch 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od objednanej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

8. ZÁRUKY A VYHLÁSENIA

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, výrobcom a Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.

8.2 Záručná doba na všetok tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Pre uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o kúpe (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar doručí kupujúci na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať popis závady.

8.5 POSTUP VRÁTENIA:

8.5.1. Čo najskôr nás informujte emailom alebo telefonicky o chybe produktu.

8.5.2. Tovar zašlite späť na adresu uvedenú Predávajúcim od 8.5.1.

9. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, pošta 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzatvárané v ich mene sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Súkromie našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležité. Vaše osobné údaje spracovávame a spracovávame v súlade s platnou legislatívou a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRI NAKUPE

a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1. 21. súdu je spoločnosť Varsity Project sro, Gajova 811, Bratislava 09 1, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 89848, Oddiel Sro. , Vložka číslo : 47190710/B, IČO: 2023790560, DIČ: 421907177360, tel. +XNUMX, e-mail: office@varsity.sk (ďalej len potenciál).

1.2 platím je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá umožní udržiavať dôverný kontakt predávajúceho s úmyslom kúpiť tovar, ktorý ponúka.

1.3 platím aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude aktívna kontaktovať predávajúceho s požiadavkou, aby jej zákazník zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpiť tovar.

1.4 Používaním webových stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdenia objednávky predávam súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné od 26.6.2018 až do odvolania.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupovať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky kúpiť zaväzuje objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanie objednávky dodať 72 hodín emailom a zároveň oznámiť kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4. XNUMX rovnaký druh sa zaväzuje dodať správne a množstvo tovaru v dohodnutej cene objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany záujemcu možné do 12 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. môže si objednať telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky umožniť kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, poslať peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručia iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 tovar má právo objednať v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vrátim vyhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúknem náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým súhlasím. má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže spojiť s predajom (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 nieje platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu podľa toho, aký spôsob doručenia si vyberiete. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zaznamenané v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kúpiť dobierku, platobnú kartu, priamou platbou na účet predávajúceho, platbou cez internet banking, v hotovosti na odbernom mieste (ŠTÚROVA 10 BRATISLAVA), kartou na odbernom mieste. Na základe odoslanej objednávky vystavíte zálohovú faktúru, ktorú pošlete spolu s potvrdením objednávky e-mailom.  

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posielať kupujúcemu e-mailom alebo doda v objednavke.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 60 dní alebo po dohode s kupujúcim, ktorý môže vyžadovať. O dodacej lehote a termíne dodania bude požadovaná zákazníkom komunikovať pri potvrdení objednávky e-mailom.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU 

6.1. zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujete z ponúkaných možností v objednávke:

a) Postovou službou,

b) osobným odberom na STUROVA 10 BRATISLAVA.

6.2 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. je povinný pri preberaní tovaru dodať neporušenosť zásielky.

6.3 Za tovar zodpovedá až po jeho prevzatie tovaru. Tovar považuje za prevzatý tovar od doby, kedy tento písomne ​​potvrdíte prevzatie tovaru.

6.4. XNUMX odpovedajúcej preprave za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupu zavineného prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Prípady riešim vhodné dodanie nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom..

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 je v súlade so zákonom oprávneným bez obmedzenia odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupuje tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený, nenosený a zabalený v orig. obale

b) kompletný,

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto obchodných podmienok, je povinný:

a) odovzdať predávajúcemu žiadosť o odstúpenie od vybavenia objednávky, zadať číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar späť na adresu predávajúceho - tovar odporúča odporúčané doporučene, poistené a použité balenie, počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodného obalu a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú vrstvu alebo poškodenie tovaru počas prepravy) ,

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je povinný:

a) prevziať tovar späť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto obchodných podmienok nebude možné akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, výrobou a Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo jej častí) používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je povinný doručiť na reklamu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás kontaktujte emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Odoslať produkt späť na adresu určenia z bodu 8.5.1.

9. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

9.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

9.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Ochranna súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.