OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / OSOBNE UDAJE

OCHRANA SÚKROMIA

operátor:
Varsity Project p, sro, so sídlom Gajova 21, IČO: 47 190 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Osobnými údajmi nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a vlastnosti, na základe ktorých možno fyzickú osobu identifikovať. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to:

 • Emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa (ulica, orientačný bod, obec, PSČ, štát)
 • telefónne číslo
 • Zaregistrujte sa na zaregistrovaný účet (iba ak sa zaregistrujete)
 • údaje o prehliadaní webu,
 • IP adresa,
 • Údaje o nákupe a zľavách: zakúpený tovar, zakúpený nákup, miesto, dátum a čas nákupu a zľavy.
 • údaje zo súborov cookie;


Cookies.

Prevádzkovateľ používa na stránke www.varsity.sk (e-shop) súbory cookies. Súhlas s používaním cookies môžete udeliť kliknutím na príslušné políčko v lište, ktorá sa automaticky zobrazí pri návšteve tohto webu (e-shopu).

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú spracúvané za účelom využívania výhod, poskytovania zliav na nákup, reklamácie, výmeny zakúpeného tovaru, komunikácie s Vami, zasielania balíkov. Osobné údaje spracúvame podpísaním tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, alebo v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na obchodnú a daňovú povinnosť Varsity Project, sro alebo ak je to povolené, na účely zabezpečenia dôkazov. Po ukončení účelu spracúvania (napr. keď ukončíte svoju účasť na www.varsity.sk alebo keď zrušíte zasielanie noviniek e-mailom) alebo po uplynutí zákonnej lehoty budú vaše osobné údaje spravidla vymazané v súlade s právnymi predpismi. predpisov alebo obmedzené ich spracúvaním, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely, keď sa odhlásite zo služby odberu noviniek, alebo obmedzenie spracovania v rámci zákonných obchodných povinností a povinností archivácie daní. Spracúvanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Varsity Project, sro, plnenie zákonných lehôt na evidenciu vyplýva z § 13 ods. (1) c) Zákona a zabezpečenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. (1) f) zák.

Ste povinní nám poskytnúť osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov z nich nebudete mať úžitok alebo nebudete môcť odoslať objednávku, ktorú Varsity Project, sro obdrží prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí.

práva

Ako „dotknutá osoba“ máte zo zákona tieto práva:

 •  právo na prístup k osobným údajom (§ 21 zákona),
 • právo na opravu (§ 22 zákona),
 • právo na výmaz (§ 23 zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.


Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami resp. akékoľvek platné právne predpisy.

Ako uplatniť práva

Svoje práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou spoločnosti Varsity Project, sro, elektronicky na emailovú adresu office@varsity.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti. Predovšetkým pri žiadosti o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinní overiť vašu totožnosť zobrazením vášho dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je možné takéto žiadosti podávať len v sídle spoločnosti. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch sa lehota predlžuje o ďalšie dva mesiace.


Kontaktné údaje zodpovednej osoby / vlastníka GDPR:


Poverenec pre ochranu údajov – DPO / Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Meno: David Raksany +421 907177364 (david@varsity.sk)

Adresa. Gajova 21 811009 Bratislava, Slovensko

[1]) § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

OSOBNE UDAJE

s:

Varsity Project p, sro, so sídlom Gajova 21, IČO: 47 190 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro,

Osobné údaje spracúvame:

Osobné údaje nie sú meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť iba osobu. Poskytovateľ spracúvania vašich osobných údajov len v rozsahu predmetu ich spracúvania, a to nasledovne:

 • emailová adresa,

 • meno a priezvisko,

 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)

 • telefónne číslo

 • údaje o prihlásení na registrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),

 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,

 • IP adresa,

 • údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách.

 • údaje zo súborov cookies;

Súbory cookies.

Používam na webovej stránke (e-shop) www.varsity.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookie môžete udeliť zakliknutím príslušných polí v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve týchto webových stránok (e-shopu).

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame na účel využívania výhod, poskytovanie služieb pri nákupoch, uplatňovanie reklám, výmenu zakúpeného tovaru, komunikáciu s vami, zasielanie balíkov. Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete opakovane odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, alebo pokiaľ predpokladajú zákony alebo platné predpisy pre spoločnosť Varsity Project, sro, napr. obchodné a daňové povinnosti alebo ak je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení vašej účasti na www.varsity.sk alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po predchádzajúcej predpísanej lehote sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo s obmedzením ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašich e-mailových adries na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby, alebo sa obmedzuje spracúvanie v rámci zákonných obchodných a archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností Varsity Project, sro, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade poskytnutia osobných údajov poskytnúť výhody alebo vám nebude možné odoslať, ktorú Varsity Project, sro dostane prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí.     

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúceho práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),

 • právo na opravu (§ 22 Zákona),

 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 zákona),

 • právo napadnúť návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania nad dozorným orgánom ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete poslať poštou zaslaním písomných žiadostí na Varsity Project, sro, elektronicky na emailovú adresu: office@varsity.sk alebo osobným podaním žiadostí v sídle spoločnosti. Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu sú takéto žiadosti možné len osobne v sídle spoločnosti. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez pracovného odkladu, avšak do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

 
Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov / vlastníka GDPR: 

 

Úradník pre ochranu údajov - DPO/kontaktné údaje prevádzkovateľa

Meno:

David Raksany +421 907177364 (david@varsity.sk)

Gajova 21 811009 Bratislava

Slovensko
 

[1]) § 57 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.